Towarzystwo Oświatowe EDUKACJA jest organizacją pożytku publicznego KRS 0000141749

REKRUTACJA

Email Drukuj PDF

Zapraszamy do nauki w Szkole Muzycznej I stopnia Towarzystwa Oświatowego "Edukacja" dzieci które ukończyły 6 lat.

Szkoła Muzyczna prowadzi naukę gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, gitara, perkusja, flet, klarnet, trąbka (nowość)

Cykl nauki w szkole muzycznej i stopnia trwa 6 lat

Zgłoszenie kandydata do Szkoły Muzycznej (20 kwietnia – 11 czerwca) - w tym etapie rodzice lub opiekunowie składają w sekretariacie Szkół T.O „Edukacja” Formularz Zgłoszeniowy celem wpisania dziecka na listę kandydatów.

do pobrania http://www.to.edu.pl/images/stories/pdf/szkola_muzyczna/formularz%20zgoszeniowy%20do%20sm%20i%20st_.pdf


Badanie predyspozycji muzycznych odbędzie się w reżimie sanitarnym, a indywidualny termin badania predyspozycji kandydata będzie ustalany z rodzicami/opiekunami kandydata w okresie pomiędzy 4 maja - 15 czerwca

Szkoła Muzyczna I stopnia Towarzystwa Oświatowego "Edukacja" w Łodzi ul. Inżynierska 2/4 posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem DSA II 805/5032-552/07/IS. Szkoła uzyskała wpis do ewidencji szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr 456/20/2006.

 


Badanie predyspozycji kandydatów do klasy pierwszej polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.


Badanie uzdolnień muzycznych polega na sprawdzeniu predyspozycji kandydata:

słuchu melodycznego

słuchu harmonicznego

poczucia rytmu

pamięci muzycznej.


Sprawdzenie predyspozycji i uzdolnień muzycznych polega np. na:

określeniu dźwięków wysokich, średnich i niskich;

powtórzeniu rytmu, zaprezentowanego przez nauczyciela;

powtarzaniu głosem dźwięków zagranych przez nauczyciela;

zaśpiewaniu dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata;

zaśpiewaniu ostatniego dźwięku (toniki) w melodii zagranej przez nauczyciela;

usłyszeniu zagranej ilości dźwięków;

zauważeniu i wskazaniu zmiany dźwięku w akordzie;

sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psychofizycznych.


Zajęcia w Szkole Muzycznej składają się z:


Zajęcia indywidualne (instrument główny)

 • Klasy 1-3 zajęcia indywidualne z instrumentu głównego: 2 x w tygodniu / 30 min.
 • Klasy 4-6 zajęcia indywidualne z instrumentu głównego: 2 x w tygodniu / 45 min.


Zajęcia grupowe

 • Klasy 1-3 Rytmika 1 x w tygodniu / 45 min.
 • Klasy 1-3 Kształcenie Słuchu 2 x w tygodniu / 45 min.
 • Klasy 4-6 Kształcenie Słuchu 2 x w tygodniu / 45 min.
 • Klasy 4-6 Audycje Muzyczne 1 x w tygodniu / 45 min.
Rekrutacja


Rekrutacja przeprowadzana jest w siedzibie szkoły przy ul. Inżynierskiej 2/4
Szczegółowe informacje będą udzielane w sekretariacie Szkoły

pod numerem telefonu 0-42 636 81 53

lub bezpośrednio u Dyrektora tel. 507 118 546

Zapraszamy do nauki w Szkole Muzycznej I stopnia Towarzystwa Oświatowego "Edukacja" dzieci które ukończyły 6 lat.

Szkoła Muzyczna prowadzi naukę gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, gitara, perkusja, flet, klarnet, trąbka (nowość)

Cykl nauki w szkole muzycznej i stopnia trwa 6 lat

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z 2019 dot. rekrutacji w Szkołach Muzycznych Rekrutacja do Szkoły Muzycznej TO „Edukacja” w Łodzi składa się z dwóch etapów:

·Â Â Â Â Â Â Â  Zgłoszenie kandydata do Szkoły Muzycznej (20  kwietnia  – 11 czerwca) - w tym etapie rodzice lub opiekunowie składają w sekretariacie Szkół T.O „Edukacja” Formularz Zgłoszeniowy celem wpisania dziecka na listę kandydatów.

·Â Â Â Â Â Â Â Â  Badanie predyspozycji muzycznych. Badanie predyspozycji muzycznych odbędzie się w reżimie sanitarnym, a indywidualny termin badania predyspozycji kandydata będzie ustalany z rodzicami/opiekunami kandydata w okresie pomiędzy 4 maja - 15 czerwca.

 1. Badanie predyspozycji kandydatów do klasy pierwszej polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.
 2. Badanie uzdolnień muzycznych polega na sprawdzeniu predyspozycji kandydata:

1)      słuchu melodycznego;

2)      słuchu harmonicznego;

3)      poczucia rytmu;

4)      pamięci muzycznej.

 1. Sprawdzenie predyspozycji i uzdolnień muzycznych polega np. na:

1)      określeniu dźwięków wysokich, średnich i niskich;

2)      powtórzeniu rytmu, zaprezentowanego przez nauczyciela;

3)      powtarzaniu głosem dźwięków zagranych przez nauczyciela;

4)      zaśpiewaniu dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata;

5)      zaśpiewaniu ostatniego dźwięku (toniki) w melodii zagranej przez nauczyciela;

6)      usłyszeniu zagranej ilości dźwięków;

7)      zauważeniu i wskazaniu zmiany dźwięku w akordzie;

8)      sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psychofizycznych.

 1. Badane poszczególne predyspozycje kandydata wymienione w ust. 3. podlegają ocenie punktowej (0 – 25 punktów).
 2. Ostateczna ocena kandydata stanowi sumę punktów.

·Â Â Â Â Â Â Â Â  W celu przeprowadzenia badania predyspozycji  Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, zwaną dalej „komisją” i wyznacza jej przewodniczącego. Komisja liczy przynajmniej 3 osoby.

·Â Â Â Â Â Â Â Â  Z przebiegu badania predyspozycji lub egzaminu wstępnego komisja rekrutacyjna sporządza odpowiednio protokół badania predyspozycji lub egzaminu wstępnego, obejmujący w szczególności listę kandydatów, którzy przystąpili do badania predyspozycji lub egzaminu wstępnego, oraz uzyskane przez nich oceny.

·Â Â Â Â Â Â Â Â  Na podstawie ocen, o których mowa w ust.7 komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły oraz przekazuje listę dyrektorowi szkoły.

·Â Â Â Â Â Â Â Â  Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły.

·Â Â Â Â Â Â Â Â  Decyzję o przyjęciu do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie ostatecznej oceny z badania predyspozycji.

·Â Â Â Â Â Â Â Â  O przyjęciu kandydata do Szkoły decyduje ilość punktów otrzymanych podczas badania predyspozycji.

·Â Â Â Â Â Â Â Â  W przypadku kandydatów o jednakowej ilości punktów , ustala się dodatkowe kryteria:

  • Uczęszczające rodzeństwo do Szkół Towarzystwa Oświatowego „Edukacja”
  • Uczęszczanie / przyjęcie do Szkoły Podstawowej Towarzystwa Oświatowego „Edukacja”
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • Dyrektor szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych w terminie 14 dni od dnia zakończenia badania predyspozycji kandydatów.
 • Dyrektor szkoły, w przypadku zaistnienia możliwości dodatkowego przyjęcia do szkoły, ustala termin dodatkowego naboru.

·Â Â Â Â Â Â Â Â  W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty do szkoły w ciągu roku szkolnego na podstawie zdanego egzaminu.

Zajęcia w Szkole Muzycznej składają się z:

 

Zajęcia indywidualne (instrument główny)

·Â Â Â Â Â Â Â Â  Klasy 1-3 zajęcia indywidualne z instrumentu głównego: 2 x w tygodniu / 30 min.

·Â Â Â Â Â Â Â Â  Klasy 4-6 zajęcia indywidualne z instrumentu głównego: 2 x w tygodniu / 45 min.

Zajęcia grupowe

·Â Â Â Â Â Â Â Â  Klasy 1-3 Rytmika 1 x w tygodniu / 45 min.

·Â Â Â Â Â Â Â Â  Klasy 1-3 Kształcenie Słuchu 2 x w tygodniu / 45 min.

·Â Â Â Â Â Â Â Â  Klasy 4-6 Kształcenie Słuchu 2 x w tygodniu / 45 min.

·Â Â Â Â Â Â Â Â  Klasy 4-6 Audycje Muzyczne 1 x w tygodniu / 45 min.

Dodatkowo od klasy 4 w Szkole prowadzone są zajęcia z chóru oraz fortepianu dodatkowego.

 
Szkoły Społeczne im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
ul. Inżynierska 2/4
93-569 Łódź
e-mail: biuro@to.edu.pl
tel.:       0-42-636-81-53
KONTO: Towarzystwo Oświatowe "Edukacja" BGŻ SA o/Łódź
24 2030 0045 1110 0000 0020 8320